top of page

Algemene Voorwaarden 

Art. 1) Lesgeld & Inschrijven

 

1.1 Inschrijven kan minimaal voor een seizoen, dat gelijk loopt met het schooljaar Voortgezet Onderwijs regio Noord of voor een korte cursus.

 

1.2 Na inschrijving dient de te betalen contributie voor de aangegeven datum te zijn betaald d.m.v. de aangeboden factuur.

 

1.3 Het is niet mogelijk aan de lessen deel te nemen als er geen contributie is betaald. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale contributiebedrag. Als een leerling is ingeschreven middels het inschrijfformulier dan is de leerling te allen tijden verplicht de volledige contributie te voldoen. Mocht dit niet gebeuren dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.

 

1.4 Na betaling van de vereiste contributie is er geen enkele vorm van restitutie mogelijk bij tussentijdse opzegging.

 

1.5 BTW is van toepassing op leerling vanaf 21 jaar. 

 

1.6 De Masterclass Vocal Academy houdt zich het recht voorbehouden per seizoen de hoogte van de verschuldigde contributie aan te passen. Dit is ook van toepassing wanneer een leerling voor een heel seizoen vooruitbetaald heeft.

 

1.7 Het inhalen of verrekenen van gemiste lessen is niet mogelijk.

 

1.8 Tickets voor optredens of uitvoeringen van de Masterclass Vocal Academy zijn niet in de contributie inbegrepen.

 

 

Art. 2) Uitschrijven

 

2.1 Uitschrijven voor een volgend seizoen kan uitsluitend schriftelijk (brief/e-mail) plaatsvinden.

 

2.2 De Masterclass Vocal Academy hanteert een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

 

2.3 Bij (tussentijdse) uitschrijving vindt nooit restitutie of verrekening van de contributie plaats.

 

 

Art. 3) Aansprakelijkheid

 

3.1 De Masterclass Vocal Academy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van leerlingen en bezoekers.

 

3.2 De Masterclass Vocal Academy is niet aansprakelijk voor blessures en/of verwondingen die leerlingen en bezoekers oplopen voor, tijdens en na het volgen c.q. bezoeken van de lessen.

 

3.3 Schade veroorzaakt door een leerling/bezoeker van de Masterclass Vocal Academy is te verhalen op de desbetreffende leerling/bezoeker op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheid.

 

 

Art 4) Adreswijziging

 

4.1 Wijziging in het woonadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres dienen zo spoedig aan de masterclass Vocal Academy doorgegeven te worden. De communicatie vanuit de Masterclass Vocal Academy verloopt voornamelijk via e-mail derhalve is het belangrijk dat de Masterclass Vocal Academy altijd beschikt over een recent e-mail adres.

 

 

Art 5) Vakanties

 

5.1 De Masterclass Vocal Academy is voor de groepslessen gesloten tijdens de schoolvakanties zoals die gelden voor de regio Noord. Op Goede Vrijdag, 2de Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en 2de Pinksterdag is de Masterclass Vocal Academy gesloten.

 

 

Art 6) Docent

 

6.1 Lessen die uitvallen als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of vanwege andere geldige redenen, worden niet vervangen. De Masterclass Vocal Academy verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

 

Art 7) Lesmatriaal/lesmiddelen

 

7.1 De kosten voor lesmateriaal en leermiddelen zijn voor rekening van de leerlingen.

 

 

Art 8) Tarieven

 

8.1 De tarieven voor het nieuwe seizoen worden elk jaar in april vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

 

 

Art 9) Lesovereenkomst

 

9.1 Inschrijvingen worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane overeenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor het daaropvolgende seizoen wordt stilzwijgend voortgezet, tenzij deze vóór 1 juni 2014 schriftelijk wordt opgezegd.

 

 

Art 10) Wijzigingen gedurende het seizoen

 

10.1 Vermindering van groepsgrootte gedurende het seizoen, heeft geen invloed op het te betalen contributie van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt Masterclass Vocal Academy zich het recht voor, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen, of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het volgende seizoen om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lessen vervolgen een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Masterclass Vocal Academy zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden.

 

 

Art 11) Vervanging docent

 

11.1 De Masterclass Vocal Academy verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het seizoen zo veel mogelijk te beperken. De Masterclass Vocal Academy is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

 

 

Art 12) Beeldmateriaal

 

12.1 De Masterclass Vocal Academy behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen

bottom of page