top of page

Algemene gegevens Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation anbi

 

 

Adres:

 

Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation

Bijlmerdreef 480

1102 AC Amsterdam

 

Statutaire naam: Stichting Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation

Kamer van Koophandel nummer: 62053574

Bank: ING 6685929

BIC: INGBNL2A        

IBAN: NL76 INGB 0006685929    

 

Financiële verantwoording: nog niet van toepassing 

 

Overige documenten: n.v.t.

 

Beleidsplan

Het stimuleren en bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van kunst & cultuur alsmede een positieve impuls geven aan kunst & cultuur beleving en beoefening binnen alle geledingen van de maatschappij zonder enige uitzondering of voorbehoud met bijzonder aandacht voor die groepen die zich in een maatschappelijke achterstandspositie bevinden en derhalve niet of in geringe mate participeren binnen dit domein.  

 

Dit betekent concreet dat wij , al of niet in samenwerking met anderen, in de ruimste zin des woords een structureel  aanbod willen realiseren en/of ontwikkelen. Dit zullen wij doen vanuit een venieuwende en courante visie die wij op een professionele en doelgerichte wijze organiseren en daarbij altijd de effeciente en effectiviteit van de eigen organisatie en de output in ogenschouw houden.  

 

Wij beogen talentonwikkeling te stimuleren teneinde doorstroming van leerlingen te bevorderen naar relevante onderwijsinstituten op zowel MBO als HBO niveau als naar het (semi)professionele muziekcircuit. Tevens zetten wij ons in om persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooing in gang te zetten. 

 

In hoog tempo tempo ontwikkelen wij daartoe plannen en zijn ontvankelijk voor ideeën van derden. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere kunst & cultuurinstellingen, de overheid, het bedrijfsleven, het basisonderwijs en de amateurverenigingen. De uitgangspunten die wij hierbij hanteren zijn: kwaliteit en inhoud, breed toegankelijk voor iedereen, duurzaam en efficient.

 

Website: www.zo-academy.com

 

 

Doelstelling van de organisatie:

 

1. De Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation heeft ten doel het bevorderen kunst & cultuur beoefening en beleving en talentontwikkeling in de ruimste zin des woords, meer in het bijzonder de partcipatie van groepen uit een maatschappelijke achterstandspositie binnen het kunst & cultuur domein en daarbij behorende talentontwikkeling te bevorderen. 

 

2. De Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation beoogt haar doel ondermeer te bereiken door het ontwikkelen, initieren en organiseren van kunst & cultuur activiteiten alsmede het organiseren, faciliteren en ondersteunen van en het deelnemen aan evenementen, projecten, studie en cursussen op het gebied van kunt & cultuur, meer in het bijzonder muziek, de muzikale ontwikkeling en de muzikale vorming, en door het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

3. Het vermogen van de Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting

 

Hoofdlijnen beleidsplan: zie beleidsplan

 

Bestuurssamenstelling: 

Dillon Ronde - voorzitter

Berget Lewis - secretaris

Shirma Rouse - penningmeester 

Giovanni Cruden - algemeen bestuurslid (deelnemer MVA) 

 

Beloningsbeleid bestuur: Ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld

 

Beloningsbeleid directie: Ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld

 

 

bottom of page